F?men

Plyzatok

Digitlis Kzpiskola


vodk

KTKT voda Mohcsi Utcai Tagvodja
6200 Kisk?rs, Mohcsi u. 41.

KTKT voda Batthyny Utcai Tagvodja
6200 Kisk?rs, Batthyny u. 2.

KTKT voda Erd?telki Tagvodja
6200 Kisk?rs, Nyrfa u. 35.

KTKT voda Thkly Utcai Tagvodja
6200 Kisk?rs, Thkly u. 15.

KTKT voda Sz?csi Tagvodja
6200 Kisk?rs, Rkczi u. 146

KTKT voda Bcsai Napkziotthonos Tagvodja
6235 Bcsa, vodakz 1.

KTKT voda Csszrtltsi Napkziotthonos Tagvodja
6239 Csszrtlts, Keceli u. 9

KTKT voda Cseng?di Napkziotthonos Tagvodja
6222 Cseng?d, Dzsa Gyrgy u. 61.

KTKT voda Flpszllsi Napkziotthonos Tagvodja
6085 Flpszlls, Pet?fi u. 3.

KTKT voda Kaskantyi Napkziotthonos Tagvodja
6211 Kaskanty, Pet?fi u. 2.

KTKT voda Phi Napkziotthonos Tagvodja
6075 Phi, Rkczi u. 15.

KTKT voda Soltszentimrei Napkziotthonos Tagvodja
6223 Soltszentimre, Szent Imre u. 23.

KTKT voda Tabdi Napkziotthonos Tagvodja
6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7.

Korbbi, 2012. ta egyhzi fenntarts alatt m?kd? tagvodink:

KTKT voda Tzlri Napkziotthonos Tagvodja
6236 Tzlr, Kecskemti u.5.

KTKT voda Imrehegyi Napkziotthonos Tagvodja
6238 Imrehegy, Kossuth u. 17.